Gianfranco Baruchello

09.09 - 31.10.2020 - Massimo De Carlo, Milano

14.12.2018 - 26.01.2019 - Studio G7, Bologna

13.03 - 28.04.2018 - Biasutti & Biasutti, Torino

13.03 - 28.04.2018

25.01 - 11.03.2017 - Massimo De Carlo, Milano

25.01 - 11.03.2017